Ettevõtmised

  • Aabits-lugemiku “Mulgi meelen ja keelen”, Mulgi Almanahhi ja lauliku levitamine
  • Töö kogukondades ja Mulkide Seltsis Tallinnas

Tehtud tegemised

Mulkide Seltsi vanemkonnas 05.12.15 -26.11.16

Esimene vagu aastaks 2016 aeti juba 2015.aasta lõpukuudel. Koostati projekt Almanaki nr 26 väljaandmiseks. 01. detsembril 2015 esitati projekt Mulgimaa kultuuriprogrammile 2014-2017 Almanaki väljaandmise toetuse taotlemiseks.

Alustame oma aastat (sedapuhku noorteaastat) nagu ikka Almanaki  nr 25 esitlusega 5.detsembril Viljandis pensionäride liidu ruumes. See on koosolek, kus peale Almanaki esitluse pannakse maha ka järgmise (2016) aasta tegevuskava, üritused ja eelarve.

Üleseltsiliseks ürituseks planeeriti  vanemkonna ja Tartu kogukonna poolt ette valmistada vabadusristi kavaleri Salme Bergmann Peets-Ilmeti 120. sünni-aastapäeva tähistamine 12.märtsil 2016. Ettevalmistustesse kaasati Tõrva Kirik-Kammersaal, toetasid Helme Vallavalitsus ja Tõrva Linnavalitsus. Aastapäeva tähistamise ettevalmistused algasidki juba 7.jaanuaril. Koostöös Tõrva Kirik-Kammersaali tegevjuhi Ilmar Kõverikuga koostasime voldiku „Salme Ilmet-vabadussõja legendaarne naiskangelane – luuraja ja halastajaõde“.

Valmis lühiülevaade  „Mulkide Selts 1934-2017“. Kirjutis avaldatakse Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt välja antavas raamatus „EKSÜ seltsid 1997-2017“.

Ühendusele anname kirjutise üle 15.jaanuaril.

16.veebruaril alustame läbirääkimisi professor Anu Rauaga seltsi ruumide küsimuses.  Kokkuleppel prof. A. Rauaga võib selts kasutada  Eesti Rahva Muuseumi Heimtali muuseumi ruume seltsi varade hoidmiseks ning ürituste ja näituste korraldamiseks.

24.veebruar Eesti Vabariigi 98.aastapäev.

26.veebruaril esitavad Mulgi segakoori vanem Madli Saar ja dirigent Kristjan Õmblus avalduse koori vastuvõtmiseks Mulkide Seltsi juriidiliseks liikmeks. Samas esitavad koorilauljad avalduse Mulkide Seltsi liikmeks vastuvõtmise kohta.

Teeme ettevalmistusi Eino Luppi uurimuse  „Suislepa vald muinasajast XX sajandi keskpaigani“ kirjastamiseks. Toimetama asuvad seltsi liikmed Malle Kurm ja Heino Seemen. Kirjastamiseks vajalik raha kogutakse Suislepa elanikelt ja seltsi liikmetelt.

12.märtsil tähistame Salme Ilmeti 120.sünni-aastapäeva. Päeva juhib Tõrva Kirik-Kammersaali tegevjuht Ilmar Kõverik.

14.märtsil võtame osa Eesti Kultuuriseltside Ühenduse üldkogust. Samas tähistasime ka emakeelepäeva. Tänu Milvi Helsteinile ja Leili Weidebaumile on valminud 2015.majandusaasta aruanne.

18.märtsil anname üle Heino Luppi uurimuse toimetatud ja korrigeeritud käsikirja trükikojale Vali Press.

Rahvakultuuri Keskuse direktori 26.02.2016 käskkirjaga nr 1.1-1/33 „Toetuse eraldamine programmist „Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017“ eraldati Almanaki nr 26 väljaandmiseks 1200 eurot toetust ning  22.märtsil allkirjastame vastava lepingu.

9.aprillil koguneme vanemkonnaga Heimtali koduloomuuseumi. Teeme tagasivaate läbikäidule, täpsustame tegevuskava, ürituste plaani ja eelarvet. Mulgi Segakoori võtame vastu juriidiliseks liikmeks, seltsi astuda soovinud füüsilised isikud seltsi liikmeteks.  Uute liikmetega lisandumisega on võimalik taas moodustada noortekogukond (liikmed vanuses 15-35 aastat). Täpsemalt planeerime Paistu kihelkonnapäeva (04.06.) läbiviimist ning  Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvepeost (21.mail Põltsamaal) osavõttu. Otsustatakse, et 4.juunil kogunevad seltsi liikmed Heimtalis ning edasi minnakse koos Paistu, kus ühinetakse kõikide  peost osavõtjatega.

7.mail on Heimtalis talgud. Istutame sireliheki paigutades istikud professor Anu Raua kindamustri järgi. Talgutöödel osalevad Viljandi, Tartu ja Noorte kogukonna esindajad. Istikud ostsime Pruuli puukoolist: Ungari sirel (6 tk), Prince Volkonsky (3 tk), Katerine Havemeyer (3 tk).

21.mail võtame osa EKSÜ suvepeost Põltsamaal. Tallinna Mulkide Selts on pannud välja sokkide näituse.  Näitusel on näha eri kihelkondades kootud sokimustreid. Peol esineb ka Tallinna Mulkide Seltsi ansambel.

28.mail esitletakse Suislepa endises  koolimajas Eino Luppi raamatut „Suislepa vald muinasajast XX sajandi keskpaigani“. Koolimaja saal, koridorid kui ka rõdu on rahvast puupüsti täis. Kohal on raamatu autor ja toimetajad. Raamat leiab väga sooja vastuvõtu. 30.mail esitletakse raamatut Tartu Kirjanike Majas.

4.juunil korraldame  Paistu kihelkonnapäeva ja osaleme IV Mulke peol. Kella 11-ks koguneme Heimtali koduloomuuseumi. Professor Anu Raua poolt juhitud ringkäigul muuseumis saame hea ülevaate Paistu kihelkonnast läbi aegade. Eriliselt rõhutab professor kodu ja kodukoha tähtsust – „kodujuuri“. Heimtalis paneme tähised meie poolt 20 aastat tagasi istutatud õunapuule ja tänavu talgutöödel istutatud sirelihekile. Viime läbi üldkogu, kus antakse ülevaade läbikäidust, võetakse teadmiseks, et Noorte kogukond alustab taas tegevust. Noorte kogukonnavanemaks ja ühtlasi vanemkonna liikmeks valitakse Madli Saar. Mulkide Seltsi auliikmeks valitakse proua Malle Kurm-Oks. Peale lõunat ühinetakse Mulgi Kultuuri Instituudi poolt ette valmistatud Mulkide IV peoga Paistus.

5. ja 6.augustil korraldab Eesti Kultuuriseltside Ühendus mõttetalgud teemal seltsid ja noored. Koos välis-Eesti seltsidega alustame Raadimõisa hotellis, õhtul avaneb võimalus külastada Eesti Rahva Muuseumi veel ametlikult avamata uutes ruumides. Järgmise päeva tegevused toimuvad Rakkes. Rakke Valla Hariduse Selts korraldab toreda ringkäigu Rakke muuseumis ja Rakkes. Tähelepanuväärivalt on iga Rakkes elanud kultuuri-, ühiskonna- või riigitegelase elukohta paigaldatud infotahvel või kiri. Mõttetalgutel soovitatakse  igal seltsil koostada  Eesti Vabariigi 100.aastapäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste kava. Mulkide Seltsil on ürituste kondikava valmis, jõuame veel täiendada-parandada.

Märkamatult on kätte jõudnud mihklikuu. Koguneme vanemkonnaga Viljandi Pensionäride Liidu ruumidesse 3.septembril. Päevakavas sügistalvise tegevuskava läbiarutamine ja täpsustamine. Pikemalt peatutakse mulgi kultuuri esitluspäeva korraldamisel, mis otsustatakse seekord läbi viia Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Teele läheb saadetis Toronto Mulkide Seltsi viimasele vanemale, välis-Eesti seltsielu ülevalhoidjale, kodumaa seltsielu väsimatule toetajale Helju Salumetsale. Proua Salumetsale saadetakse temale seltsi poolt välja antud  „kitmise kiri“ (aukiri) ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna poolt koostatud kogumik „Mulgi rahvarõivad“. Proua Salumets on rahvarõivast alati au sees hoidnud ja pidulikel puhkudel ikka kandnud.

Kätte jõuab viinakuu-porikuu, mis annab teada, et vaja on hakata Almanakki nr 26 kokku seadma. Ajakiri tähistab tänavu oma ilmumise 80.aastapäeva. 6.oktoobril saame kokku Tartu Kirjanike Majas. Vaatame läbi saabunud kaastööd, valime välja tiitellehe kujunduse, täpsustame esitluse kuupäeva  (26.november) ja koha (kohvik Endla Viljandis).

Aeg aina tõttab ja nii jõuab kätte mulgi  kultuuri esitluse päev – 5.november. Päeva raames külastame Eesti Rahva Muuseumi tema vastavatud uues hoones ja Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt korraldatud raamatulaata. Seltsi liikmed kogunevad ERM-i teatriruumis Black Box. Mulgi segakoor laulab mulgi laule. Loeme mulgi suurkuju Hendrik Adamsoni luulet. Laulame Andres Renniti laule Mulgimaast mulgi keeles. Teeme kokkuvõtte läbikäidust.

Anname trükikojale üle Almanaki käsikirja 9.novembril, trükki mineva parandustega käsikirja 17.novembril. Almanaki nr 26 saame kätte 25.novembril.

23.novembril osaleme Mulgi Kultuuri Instituudi 20.aastapäeva peol Ala koolimajas.

Nii möödub see tegus aasta vanemkonnas.

Mida toob uus aasta meie seltsiellu? Kuna oleme Eesti Kultuuriseltside Ühenduse üks asutajaliikmetest, tuleb meil alustada EKSÜ iga-aastase suvepeo korraldamisega (siiani korraldas EKSÜ juhatus, edaspidi hakkab korraldama üks EKSÜ liikmetest). Planeerime päeva korraldada 20.mail 2017 Tõrva Kirik- Kammersaalis sidudes  suvepäevad seltsi traditsioonilise kihelkonnapäevaga. Suvepidu hakkab korraldama Tartu kogukond koostöös EKSÜ juhatusega. Loodame 2017.aasta mais peetaval üldkogul vastu võtta Eesti Vabariigi 100.aastapäeva tähistamise ürituste tegevuskava. Ootame kogukondadelt täiendust vanemkonna poolt koostatud  esialgsele kavale. Eriti ootaks ettepanekuid meie noortelt.

Mulkide Selts Tallinnas

MST on Tallinnas ja selle lähiümbruses elavaid mulke ühendav mittetulunduslik organisatsioon.

Eesmärk on säilitada tulevastele põlvedele mulgi keele murre ja kultuur. Hoiame sidet põliste mulkidega Tarvastust, Helmest, Karksist, Hallistest ja Paistust.

11.01.16 Halliste pere korraldas aasta esimese kokkusaamise.

Esines Helen Saar, kes rääkis Rahvarinde muuseumist. Teiseks teemaks oli Tallinna linna Sotsiaalhoolekande osakonna töö. Ta tutvustas võimalusi, mida inimesed saavad kasutada.

Helen tegi ka ülevaate Jaan Poska suurest tööst riigimehena.

08.02.16 Halliste pere korraldas ka veebruari kokkusaamise.

Seltsi esinaine Elvi Kirsipuu rääkis iga-aastasest märtsikuu Talveaia üritusest.

Meie oma ansambli esituses kuulasime kauneid laule.

Lindu Kaljulaid esitas ettekande aroomiteraapiast. Huvitav teema tekitas palju küsimusi ja paljud rääkisid seejärel oma kogemustest.

05.03.16 Estonia Talveaed on saanud meelis külastuskohaks.

Meile esines Erkki Otsman, kelle juured on ka Mulgimaalt. Klaveril saatis Andranik Kechek. Kaunid šansoonid lummasid kuulajaid ja esinejat tänati suure aplausiga.

11.04.16 Paistu perel olid lauad kenasti kaetud ja võisime hakata arutama Põltsamaal 21.05.16. toimuvat kultuuripidu.

Reklaamiti Jaak Kõdari näidendit Nava talus 23.07.16. ja Paistu kihelkonnapäeva 04.06.16.

Raamatupidaja Linda Hiio andis ülevaate 2015. aastast.

09.05.16 Karksi pere kutsus esinema meditsiini ala inimesed. Mõõdeti soovijatel vererõhku. Räägiti võimalusest kasutada häirenuppu. Ka sellel korral tegi lauluviis rinna rõõmsaks.

21.05.16 Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kevadpidu „Ikka üheskoos“ Põltsamaal.

Tallinna mulgid olid kudunud hulgaliselt ilusate mustritega sokke. Tähelepanu äratas see, et igast mustrist oli üks sokk. Kultuurikeskuse fuajees oli sokiuudistajaid palju.

04.06.16 toimus IV Mulgi pidu Paistus.

Heimtali muuseumis toimus Kaupo Ilmeti eestvedamisel üldkogu koosolek.

Paistus toimus suur laat ja Mulkide IV pidu, mida  olid tulnud avama president Toomas Hendrik Ilves koos abikaasa Ievaga.

03.09.16 Mulkide seltsi vanemkonna koosolek.

Viljandisse sõitis ka Tallinna mulkide esindus.Elvi Kirsipuu, Enel Pehap ja Sirje Sinilo.

10.10.16  toimus sügisene  esimene kokkusaamine Raua tänaval. Elvi Kirsipuu loosis järgneva aasta pereõhtute läbiviimise korraldajate järjekorra.

Rääkisime ringide tööst, jõuluõhtu korraldamisest, Almanaki nr 26 ettevalmistamisest ja koostööst, ERM-i külastusest ja paljust muustki veel.

Üldkoosoleku protokollis Helgi Pärn.

05.11.16 Eesti Rahva Muuseumi külastus.

Ekskursioon kestis 1,5 tundi. Kaupo Ilmet eestvedamisel toimus üldkoosolek. Esines Mulgi segakoor ja oli avatud raamatulaat.

12.12.16 korraldas  Paistu pere aasta viimase seltsi kokkusaamise kohvilaua.

Naisansambel võttis hääled üles ja jõulumeeleolu võis alata.

Mulkide Seltsi Viljandi kogukond

Kõikidel kuudel (vahele jäävad juuli ja august) saame kokku teisel või kolmandal pühapäeval nn.” Ämriku tunnin”. Seal peame nõu ja plaane eesolevateks sündmusteks, käib mõni huvitav külaline või esineja.

Tähistame sünnipäevi ja juubeleid. Keskmiselt võtab nendest kokkusaamistest osa 25 inimest, kes ongi meie aktiivsem seltskond. Üldiselt on liikmeid järjest vähemaks jäänud ja noori ei tule kampa.

Eelmise aasta meeldejäävamad kokkusaamised olid EKSÜ kevadpäev Põltsamaal, Paistu kihelkonnapäev ja IV Mulgi laulu- ja tantsupidu,

Sügisene Mulgi kultuuri esitluspäev Tartus uues ERM-is  ja jõulupidu kohapeal.

Võtsime jõudumööda osa ühistest talgutest (Heimtalis), väljasõitudest ja MKI poolt tehtud üritustest.

Endiselt tegutseb Mulgimurde ring, millest võtab osa 10 -12 mulki.koos käime 2 korda kuus, Pensionäride Liidu  ruumides.

Mulkide Seltsi Tartu kogukond

2016.a. Kokkusaamised toimusid iga kuu neljandal neljapäeval kell 16-19 Tartu Kirjanduse Majas.

Arutlusel on olnud aktuaalsed päevaprobleemid, uudiskirjanduse tutvustamine (mitte ainult MS ilmunud kirjanduse ) ja soovi korral ka võimalus osta, sest kokkusaamise majas asub raamatupood Utoopia ja ka kirjastus Ilmamaa.

Valve Luuka korraldas ühel kokkusaamisel söödavate taimede tutvustamise-valmistasime võileibu karulauguga.

 Tähistasime seltsi liikmete sünnipäevi ja ka vabariigi tähtpäevi (aastapäev, jaanipäev). Korraldasime nagu igal aastal jõuluõhtu tähistamise piduliku väljasõiduga ja Tartus mõnusa koosolemise,seekord Entri restoranis.

Alates septembrist lisandus igakuistele kokkusaamistele ka alguses 1,5 tundi mulgi keele õppimist ja mulgi keele kõnelemise  harjutamist.2016.a. 4 korral kujunes see aktiivseks osavõtuks,seda enam,et igal mulgi kihelkonnal on oma mulgi keel ja osavõtjate seas on olnud mulke igast kihelkonnast.

Detsembri lõpus,21-sel sõitsime Võrumaale Krabile. Seal elab üks Tartu kogukonna liige ja aktiivne kaastöö tegija Mulkide Almanakile-Voldemar Kiinoja.Tema tähistas oma 90 aasta juubelit. Oli tore kohtumine juubilari ,kohaliku Krabi rahvaga ja ka Varstu Vallavalitsuse mõne inimesega, kes olid tulnud Voldemari õnnitlema.

Lugesime luuletusi Voldemari enda kirjutatud luulekogust “Ilu ja valu” Tagasi sõites tegime peatuse Võru kesklinnas ja Tamula järve äärde põikasime ka korraks.

Kogu aasta jooksul võtsime osa üritustest, mida korraldas Mulkide Selts ja EKSÜ. Olime ka Mulgi IV peol aktiivsed osalejad.

Mulkide Seltsi Pärnu kogukond

Meie Pärnu mulkide kogukond on väike – 30 nimekirjas, tegusaid 25. On lahkunuid taevastele teedele, on liitunud uusi. Keskmine vanus 80+.

Saame kokku kord kuus kolmandal teisipäeval kell 13.00 teatri kohvikus. Mulgid on väga tegusad, ühist aega on raske sobitada. 11 mulki käivad Väärikate Ülikoolis, mitmed on juba varem selle lõpetanud, nende hulgas hiljuti lahkunud 100 aastaseks elanud August Puuste.

Aasta oli väga juubeliterohke – 8 juubilari. Tähistasime 4 juubelit ühel kohtumisel ja ülejäänud 4 teisel kohtumisel. Kingiks lilled, laul  ja Almanakk. Meie mulgid on väga kultuurilembesed. Külastatakse kõiki teatrimajas toimuvaid üritusi. Meie kultuurivanem Nelly Reiu on organiseerinud teatrikülastusi „Vanemuisesse“ Ooperifantoomi vaatama, samuti Rakvere ja Estonia teatrisse, 11 kontserdile Pärnus eri paigus, lisaks vabaõhulavastusele Reius. Aitäh talle! Väga rahule jäime Eesti Rahva Muuseumi külastamisega. Iga-aastane jõuluõhtu toimus Ojanku talus. Meie poolt on kaasa jõuluvana ja kingikott, talu poolt on kaetud jõululaud.

Mulkide segakoori tegevused, esinemised

veebruar 2016 – Vabariigi aastapäeva kontserdid

veebruar 2016 – koorilaager Pärnus

märts 2016 – kontsertreis Peterburi Jaani kirikusse

mai 2016 – kontsert Tõrva Kirik-kammersaalis

juuni 2016 – Viljandi “rahvapidu”

juuni 2016 – Mulgi pidu Paistus

august 2016 – “Tulemuusika öö” Suislepas

november 2016 – Eesti kultuuriseltside kokkusaamine Eesti Rahva Muuseumis

november 2016 – advendikontsert Viljandi Jaani kirikus

Kaupo Ilmet, Seltsi venem                                           26.11.2016

Mulkideselts kasutab oma veebilehtedel küpsiseid. Küpsised on vajalikud teie kasutajamugavuse ning veebikülastusstatistika eesmärgil. Veebilehe kasutamise jätkamisel nõustute küpsiste privaatsustingimustega!
Loe rohkem siit.